EXECUTORUL JUDECATORESC

      Executorul judecătoresc ---- este unica persoană autorizată să efectueze executarea silită a documentelor executorii.Procedura de executare are sarcina de a contribui la realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare,  în modul stabilit de lege.Executorul judecătoresc asigură executarea silită a documentelor executorii în strictă conformitate cu prevederile legale ale Codului de executare a RM şi cu alte acte normative.

....... Justiţia este stăpâna şi regina tuturor virtuţilor.

                                                              definiţie clasică de Cicero

10432976_1387039944955053_11914196490040

ACTIVITATE - COMPETENTA

EXECUTORUL

EMITE acte procedurale în limitele competenţei prevăzute de lege;
CITEAZA , la sediul biroului său şi la locul efectuării actelor de executare, debitorul şi alţi participanţi implicaţi în procesul de executare;
SOLICITA şi PRIMESTE gratuit pe suport de hîrtie şi în regim on-line din partea autorităţilor publice centrale şi locale, a instituţiilor (inclusiv financiare), din partea altor organizaţii (indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare) deţinătoare de registre de stat şi de informaţii relevante pentru procedura de executare orice informaţie care ar permite identificarea debitorului, a patrimoniului său şi a locului aflării lor; 

SOLICITA, după caz, organelor care au emis documentele executorii explicarea motivată a expunerilor dispozitive ale acestora, precum şi explicarea modului şi a ordinii de executare;
FOLOSESTE, în exercitarea atribuţiilor,  mijloace de înregistrare audio, foto şi video.

JUDECATORESC

SESIZEAZA autorităţile şi persoanele competente referitor la faptele constatate de neconformare cerinţelor înaintate legal de executorul judecătoresc;
 PREZINTA cerinţe legale persoanelor fizice şi juridice părţi în procedura de executare în vederea întreprinderii anumitelor acţiuni de executare;
 INTRA, cu acordul debitorului sau al membrilor lui de familie adulţi (iar în lipsa acordului, cu concursul organelor de drept), în încăperile ce reprezintă domiciliul sau sediul debitorului, în alte încăperi şi depozite ce aparţin debitorului, precum şi în cele aflate în folosinţa acestuia, şi să le cerceteze;

 SOLICITA instanţei judecătoreşti,  la cererea creditorului, aplicarea faţă de debitor a interdicţiei de a părăsi ţara în cazul în care plecarea acestuia ar face imposibilă sau dificilă executarea hotărîrii judecătoreşti; 

NATALIA

 CALCULEAZA dobînzi, penalităţi, alte sume rezultate din întîrzierea executării unei obligaţii ce decurge dintr-un document executoriu;
 ACORDA asistenţă părţilor în procedura de executare şi altor solicitanţi, explicîndu-le consecinţele juridice ale actelor de procedură;
 CONCELIAZA părţile în faza prejudiciară şi în procedura de executare;
 CONSTATA, la cererea persoanei interesate,  fapte şi stări de fapt;
 COMUNICA , la solicitarea părţii interesate, actele procedurale;
 SECHESTREAZA, RIDICA, DEPOZITEAZA, ADMINISTREAZA şi VINDE bunurile sechestrate în procesul de executare, precum şi bunurile gajate;
 RECUPEREAZA  datoriile pe cale amiabilă;

Executorul judecătoresc este obligat să întreprindă măsurile prevăzute de lege pentru executarea operativă a documentelor executorii şi să explice participanţilor la procesul de executare drepturile şi obligaţiile lor. 

GAVRILAN

VERIFICA în instituţiile bancare operaţiunile efectuate la conturile bancare ale debitorului;
 OBLIGA instituţiile bancare şi organul fiscal să îl informeze despre deschiderea în viitor a unor conturi bancare de către debitor;
 URMARESTE mijloacele băneşti şi bunurile debitorului care se află la terţi, inclusiv în instituţii financiare; 
 RIDICA de la debitor obiectele indicate în documentul executoriu la timp şi necondiţionat de asistenţa organelor de drept, a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a autorităţilor administraţiei publice locale; 
 INTERZICE instituţiilor de stat, persoanelor cu funcţie de răspundere, persoanelor fizice şi persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, efectuarea anumitelor acte în privinţa debitorului sau a bunurilor lui, inclusiv a bunurilor care vor fi dobîndite în viitor, care ar putea duce la împiedicarea executării, şi să înainteze cerinţe executorii persoanelor cu funcţie de răspundere în vederea executării eficiente a documentului executoriu;
 DISPUNE anunţarea în căutare şi reţinerea  mijloacelor de transport, să identifice bunurile debitorului;